Γεωτεχνικά Έργα
Ο συγκεκριμένος τομέας των γεωτεχνικών έργων και γεωκατασκευών αποτελείται από πλήθος εξειδικευμένων   εργασιών που η σωστή μελέτη και εκτέλεση τους επηρεάζει άμεσα την
επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και εξελιγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εργασίες των ειδικών θεμελιώσεων, υποθεμελιώσεων και γεωκατασκευών, οι ενισχύσεις θεμελίων, η έμπηξη πασσάλων, κάθε είδους αγκυρώσεις και
ηλώσεις, οι αποστραγγίσεις και στεγανοποιήσεις, οι αντιστηρίξεις μετώπων, οι βαθιές εκσκαφές, οι βελτιώσεις και ενισχύσεις εδαφών, οι ειδικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ο ελεγχος
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, η εκπόνηση υπογείων έργων, η αντιμετώπιση κατολισθήσεων, η περιβαλλοντική γεωτεχνολογία, η οπλισμένη γη κλπ.

Βαθιές Θεμελιώσεις - Πασσαλομπήξεις.

Βαθιές θεμελιώσεις απαιτούνται εκεί που τα επιφανειακά εδάφη λόγω της χαλαρότητας της δόμης τους δεν μπορούν να  παραλάβουν τις στατικές και σεισμικές τις δυνάμεις της
κατασκευής που μεταφέρονται μέσω της θεμελίωσης στο έδαφος.     Προσφέρονται για ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων και των οριζόντιων μετακινήσεων της κατασκευής. Στις μεθόδους
βαθιών θεμελιώσεων περιλαμβάνονται οι φρεατοπάσσαλοι με χρήση προσωρινής σωλήνωσης, οι φρεατοπάσσαλοι με χρήση μπεντονιτικού αιωρήματος, οι φρεατοπάσσαλοι με χρήση
συνεχούς έλικας, οι έγχυτοι πάσσαλοι με εκτόπιση εδαφικού υλικού, οι προκατασκευασμένοι πάσσαλοι οι μεταλλικοί πάσσαλοι, οι μικροπάσσαλοι και τα Διαφράγματα.
Αντιστηρίξεις
Για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα κατακόρυφων ή κεκλιμένων ορυγμάτων εκσκαφής, ως προς την παραλαβή φορτίων που προέρχονται από ωθήσεις γαιών και υδροστατικές πιέσεις,
κατασκευάζονται προσωρινά ή μόνιμα στοιχεία αντιστήριξης. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται τόσο το έργο και η ασφάλεια των εργαζομένων όσο και τα παρακείμενα κτίρια και οι
όμμορες  κατασκευές. Για την υλοποίηση μιας αντιστήριξης εφαρμόζονται, προσωρινές ή μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις, σιδηροπάσσαλοι με αγκυρώσεις (μέθοδος Berlinoise),
Αντιστηρίξεις με μεταλλικές αντηρίδες, Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι με    αγκυρώσεις,  Έγχυτα διαφράγματα με αγκυρώσεις, Αλληλοτεμνόμενοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις,
Μεταλλικές              πασσαλοσανίδες, Προκατασκευασμένες ή  Έγχυτες πασσαλοσανίδες, Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite & Shotcrete), Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting), Εδαφοηλώσεις
(Soil Nailing) και Μικροπάσσαλοι.

Βελτιώσεις Εδαφών

Οι βελτιώσεις εδαφών είναι επεμβάσεις που έχουν σκοπό την αλλαγή της δομής προβληματικού εδάφους, ώστε να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητά του και, γενικότερα, τα μηχανικά του
χαρακτηριστικά. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι η Δυναμική συμπύκνωση (Dynamic Compaction), η  Δονητική συμπύκνωση (Vibro Compaction), η Δονητική αντικατάσταση (Vibro
Replacement), η χρήση κατακόρυφων στραγγιστηρίων (Vertical Drains), αμμοπασσάλων (Sand Drains), Χαλικοπασσάλων (Stone Columns) και η βαθιά ανάμειξη του εδάφους (Deep
Mixing).

Τσιμεντενέσεις

Η πλήρωση των κενών ενός εδαφους ή των ρωγμών ενός βραχώδους σχηματισμού με ένεμα υπό πίεση βελτιώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά και μειώνει τη διαπερατότητά του,
εξασφαλίζοντας στεγανοποίηση. Η ίδια μέθοδος   χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία στεγανού πετάσματος, για τον έλεγχο υπόγειας ροής. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη για τη
στεγανοποίηση  θεμελίωσης φραγμάτων, τη σταθεροποίηση και στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών βαθιών εκσκαφών ή τη σταθεροποίηση σηράγγων και θεμελιώσεων κτηρίων. Οι
τεχνικές που χρησιμοποιούνται  περιλαμβάνουν Τσιμεντενέσεις απλές ή με βαλβιδωτούς σωλήνες (T.A.M.), Χημικές ενέσεις, Ενέσεις συμπύκνωσης (Compaction Grouting) και  
Εδαφοπασσάλους (Jet Grouting).

Jet Grouting

Μέθοδος διοχέτευσης ενέματος στο έδαφος, με σύστημα ακροφυσίων υψηλής πίεσης (500 bars), η οποία δημιουργεί, με ταυτόχρονη ανάμειξη, στήλες τσιμέντου – εδάφους, με βελτιωμένα
μηχανικά χαρακτηριστικά. Ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται κυρίως οι τεχνικές του απλού συστήματος (μόνο ένεμα – ανάμειξη) του Διπλού συστήματος (νερό & ένεμα – ανάμειξη κι
αντικατάσταση) και του Τριπλού συστήματος (νερό, αέρας & ένεμα – ανάμειξη κι αντικατάσταση)

Υποθεμελιώσεις

Οι υποθεμελιώσεις εφαρμόζονται με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών όπως: διατηρητέα κτήρια, μνημεία, εργασίες προστασίας κατασκευών από παρακείμενες
εκσκαφές, προσθήκη υπογείων, κ.λπ. Επίσης, χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση αστοχιών, που μπορεί να οφείλονται σε ανεπαρκή σχεδιασμό ή σε αλλαγή των γεωτεχνικών συνθηκών.
Στις τεχνικές υποθεμελιώσεων περιλαμβάνονται η κατασκευή πασσάλων,    μικροπασσάλων και εδαφοπάσσαλων(Jet Grouting), οι τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης, οι ενέσεις συμπύκνωσης
(Compaction Grouting), οι ενέσεις με χημικά, οι οριζόντιοι μικροπάσσαλοι (Forepoling).


Η ΕNETA CONSTRUCTIΟNS,  με πλήθος εκτελεσμένων γεωτεχνικών έργων , διατηρεί μια δυναμική πορεία επάνω σε αυτούς τους τομείς με την αξιόποήση των πιο καινοτομών
τεχνικών λύσεων.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.
.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Υπόγεια Τεχνικά Έργα
Οι πρωτοποριακές μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζει η ΕΝΕΤΑ στον τομέα των υπόγειων έργων δίνουν άμεσες κι αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και στις πιο σύνθετες κατασκευές
όπως υπόγειοι χώροι στάθμευσης, υπόγειοι χώροι αποθήκευσης ή λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων, υπόγειες δεξαμενές, φρέατα προσπέλασης, μεταφοράς, επικοινωνίας,
αντλήσεων, κ.ά..

Βασισμένη στην εμπειρία και το σύγχρονο μηχανολογικό της εξοπλισμό (εκσκαφείς, φορτωτές,  φορτηγά , κ.λπ.), η ΕΝΕΤΑ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διανοίξεων.

Συστήματα Εκσκαφής Μικροσηράγγων με Προώθηση (Pipe Jacking)
Είναι μια καινοτομική μέθοδος εκσκαφής μικροσηράγγων με υδραυλική προώθηση σωλήνων. Ιδανική για την κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων, αποβλήτων και φυσικού αερίου,
καθώς και για την κατασκευή καλωδιοδρόμων. Οι τεχνικές  εφαρμογής περιλαμβάνουν είτε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PIPE JACKING με μεταλλικούς και προκατασκευασμένους σωλήνες ποικίλων
διαστάσεων, είτε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ.
Έργα Οδοποίας & Σιδηροδρομικά
Ο τομέας των έργων οδοποιίας και σιδηροδρομικών έργων παρουσιάζει ευρύ φάσμα σύνθετων εργασιών και απαιτεί κατασκευαστική ευελιξία, ταχύτητα, ελεγχόμενο κόστος και,
κυρίως, εγγυημένη ποιότητα κι αξιοπιστία, για κάθε νέο έργο που υλοποιείται. Η ΕNETA, βασισμένη στην πρωτοπορία της στα ειδικά τεχνικά έργα και αξιοποιώντας την   
εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα στους εξής τομείς:

• Κατασκευή επαρχιακών & δημοτικών οδών
• Κατασκευή Ιδιωτικών έργων Οδοποίας
• Κατασκευή γεφυρών
• Οδοποιία αστικών περιοχών
• Κατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση σιδηροδρομικού δικτύου
Λιμενικά Έργα
Η εμπειρία της ΕNETA στα πιο σύνθετα λιμενικά έργα εγγυάται την ταχύτητα κατασκευής, την ποιότητα, την αντοχή κι ασφάλεια
τους. Με πλωτές εξέδρες, και ειδικό εξοπλισμό όπως μηχανήματα και γερανούς, εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες μεθόδους
κατασκευής αξιοποιόντας ταυτόχρονα την σύγχρονη επιστημονική έρευνα.Ολοκλήρωση κατασκευών χωρίς χρονικές και ελληνικών
λιμανιών συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της χώρας και συμβάλει καθοριστικά στις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές των
θαλάσσιων μεταφορών. Στις τεχνικές κατασκευής λιμενικών έργων περιλαμβάνονται η εφαρμογή Μεταλλικών, πρόχυτων κι έγχυτων
πασσάλων, οι μεταλλικές και πρόχυτες πασσαλοσανίδες, τα διαφράγματα, οι  αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι, τα κατακόρυφα
ναύδετα, οι βυθοκορήσεις, οι πλωτές προβλήτες, οι πλωτοί κυματοθραύστες, οι  πενετρομετρήσεις, οι ειδικές μέθοδοι
προκατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι υποθεμελιώσεις υφιστάμενων λιμενικών έργων και οι Μαρίνες.

Οι εργασίες Κατασκευής λιμένων περιλαμβάνουν την κατασκευή λιμένων, προβλητών, καταφυγίων αλιευτικών και
τουριστικών σκαφών, την κατασκευή, ανακατασκευή και θωράκιση υπήνεμων και προσήνεμων μόλων, την ανάπλαση
ακτών και αφορούν:

 • Την Μεταφορά και Τοποθέτηση τεχνητών και φυσικών ογκολίθων (μπλοκιών) για  την δημιουργία κρηπιδωμάτων. Η
  ανύψωση - φόρτωση και η μεταφορά στα σημεία κατασκευής του έργου γίνονται με ειδικά πλωτά μέσα, η δε τοποθέτηση
  των τεχνητών ογκόλιθων γίνεται με τη βοήθεια ειδικού καταδυτικού συνεργείου.
 • Την ανακατασκευή - ενίσχυση ή επέκταση προβλητών και κρηπιδωμάτων.
 • Τις εκβαθύνσεις - εκσκαφές, την εξυγίανση, τον καθαρισμός του θαλάσσιου πυθμένα με τη χρήση ειδικών μηχανήματων,
  όπως πλωτοί εκσκαφείς, πλωτοί γερανοί και λοιπού εξοπλισμού.
 • Τις εργασίες προστασίας και ενίσχυσης κυματοθραυστών.
 • Τις εργασίες ανατινάξεων βραχώδους βυθού και αβαθών τομέων των λιμένων μέσω ελεγχόμενων υποβρύχιων εκρήξεων.
 • Τις Μεταφορές αδρανών υλικών βυθοκορημάτων και προϊόντων εκσκαφής, με φορτηγίδες.
 • Την Πόντιση, Επισκευή και Προστασία αγωγών και καλωδίων που προυποθέτουν θαλάσσιες εκσκαφές και έδραση
  τοποθέτηση αδρανών υλικών και προκατασκευασμένων τεμαχίων επικάλυψης του τμήματος των αγωγών.
 • Τις γεωτρήσεις και δειγματοληψίες βυθού που γίνονται με τη χρήση ειδικού πλωτού γεωτρύπανου. Το πλήρως
  εξειδικευμένο συνεργείο μας αλλά και οι εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες (γεωλόγοι, γεωτεχνικοί κλπ.) αναλαμβάνουν
  την ολοκλήρωση των μελετών και σχεδίων του έργου και την επιμελή κατασκευή του.
Δημόσια Έργα
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α group -  2310.239.349                                                                                       ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  7   All rights reserved.