Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος - Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων
Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, η ΕΝΕΤΑ, σε συνεργασία με μεγάλες εξειδικευμένες ευρωπαϊκές εταιρείες,    προσφέρει
ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, που βασίζονται στις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Η τεχνογνωσία της ΕNETA σε έργα
περιβάλλοντος ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των έργων, σε μία περίοδο που η χώρα μας        ανανεώνει δραστικά την υποδομή της κι
αναζητά εναλλακτικές λύσεις, που σέβονται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Στα έργα περιβάλλοντος κι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που
εκτελεί η ΕΝΕΤΑ περιλαμβάνονται οι βιολογικοί καθαρισμοί αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, η αξιοποίηση αστικών λυμάτων για άρδευση των
υπαιθρίων χώρων, ο καθαρισμός πόσιμου νερού με διυλιστήρια νερού, οι αφαλατώσεις και η φύτευση περιοχών για την δημιουργία έργων πρασίνου.
Παρεμβάσεις σε αύλειους    χώρους για την δημιουργία μικροκλίματος.

H ΕΝΕΤΑ CONSTRUCTIONS μελετά και κατασκευάζει τα πρωτοποριακά συστήματα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων &   υγρών
αποβλήτων SBR Διαλείποντος Έργου, (sequence batch reactor ).
Στα συστήματα αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά είναι:
Τα λύματα μετακινούνται από την πρωτοβάθμια δεξαμενή  στον βιολογικό αντιδραστήρα με αντλίες και όχι βάσει του υδραυλικού φορτίου.       
Επομένως η ποσότητα των λυμάτων με τα οποία τροφοδοτείται κάθε φορά ο βιοαντιδραστήρας είναι ελεγχόμενη και συγκεκριμένη. Οι            
διακυμάνσεις τροφοδοσίας του συστήματος δεν επηρεάζουν τον βιοαντιδραστήρα. Απορροφώνται από την κατάλληλα σχεδιασμένη  πρωτοβάθμια
δεξαμενή (ή και πιθανώς δεξαμενή εξισορρόπησης). Κατά συνέπεια η ποιότητα των εξερχόμενων επεξεργασμένων λυμάτων είναι σταθερή. Ο ενεργός
όγκος του λύματος μέσα στον βιοαντιδραστήρα (SBR) έχει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο βάθος. Η διαφορά του μεγίστου με τον ελάχιστο ενεργό όγκο
είναι η ποσότητα λύματος που κάθε φορά οι αντλίες τροφοδοτούν το SBR και κάθε φορά απάγεται αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του. Ο
βιοαντιδραστήρας του SBR συστήματος επιτελεί όλες τις λειτουργίες, που τα άλλα συστήματα επιτελούν σε περισσότερες της μιας δεξαμενές, σε μία
μόνο δεξαμενή. Κατά συνέπεια η κατασκευή (όπως και η συντήρηση) ενός SBR συστήματος είναι απλούστερη οποιουδήποτε άλλου συστήματος. Το
SBR σύστημα επαναλαμβάνει περιοδικούς κύκλους βιολογικής επεξεργασίας. Ειδικότερα όταν το σύστημα έχει ολοκληρώσει έναν προηγούμενο
κύκλο, έχει δηλαδή απάγει τα επεξεργασμένα λύματα, το υγρό που απομένει στη δεξαμενή    βρίσκεται στην κατωτάτη στάθμη (min). Στο υγρό το
οποίο έχει απομείνει στην δεξαμενή υπάρχει νιτρικό άζωτο (ΝΟ3 – Ν). Με την ολοκλήρωση της απαγωγής των επεξεργασμένων λυμάτων οι αντλίες
τροφοδοσίας που βρίσκονται στην πρωτοβάθμια δεξαμενή αρχίζουν να τροφοδοτούν τον βιοαντιδραστήρα με την νέα ποσότητα του προς επεξεργασία
λύματος. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες απονιτροποίησης  (βακτήρια, απουσία οξυγόνου και παρουσία οργανικής ουσίας που
μόλις τροφοδοτείται, μετατρέπουν το εναπομένον από τον προηγούμενο  κύκλο στη δεξαμενή νιτρικό άζωτο (ΝΟ3 – Ν), σε αέριο άζωτο (το οποίο
απάγεται)). Στην συνέχεια το σύστημα τροφοδοτείται με οξυγόνο. Οι   συνθήκες μεταβάλλονται και αρχίζει η φάση της νιτροποίησης (βακτήρια,
παρουσία οξυγόνου και οργανικής ουσίας μετατρέπουν το αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4 - Ν), που πριν λίγο έχει εισέλθει με τα νέα λύματα, σε νιτρικό άζωτο
(ΝΟ3 – Ν) ). Στη συνέχεια ο αερισμός διακόπτεται και  δημιουργούνται συνθήκες απουσίας οξυγόνου οπότε επαναλαμβάνεται η φάση της
απονιτροποίησης. Η παύση της τροφοδοσίας του συστήματος με αέρα μπορεί να ακολουθείται από βραχεία, απλή ανάμειξη του υγρού για την
επιτάχυνση της εξόδου του οξυγόνου από αυτό ή και από απλή φάση ηρεμίας (αναλόγως των συνθηκών). Όταν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμένος
αριθμός διαδοχικών επαναλήψεων των πιο πάνω φάσεων, το σύστημα μεταπίπτει σε κατάσταση ηρεμίας, οπότε η αιωρούμενη ιλύς καθιζάνει και
διαχωρίζεται από τα επεξεργασμένα λύματα. Η επόμενη φάση είναι η απαγωγή των επεξεργασμένων λυμάτων. Στη συνέχεια ο κύκλος
επαναλαμβάνεται.

Τα SBR συστήματα καθαρισμού λυμάτων παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:
  • Ο χρόνος παραμονής των λυμάτων στον βιοαντιδραστήρα είναι ανεξάρτητος της μεταβολής της παροχής,
  • Δυνατότητα μεταβολής του όγκου του βιοαντιδραστήρα μέσω ρυθμίσεων, του max και min ενεργού όγκου,
  • Δυνατότητα προσαρμογής του βιοαντιδραστήρα σε μεγάλες μεταβολές της παροχής με την μεταβολή των χρόνων των επαναλαμβανόμενων
    κύκλων και την μεταβολή των ενεργών όγκων των δεξαμενών,
  • Ευκολία προσαρμογής στο περιβάλλον καθώς τα συστήματα τοποθετούνται κατ’ εξοχήν υπόγεια,
  • Ευκολία συντήρησης καθώς όλες οι συσκευές και τα μηχανήματα είναι ανελκύσιμα,
  • Απλότητα κατασκευής και μικρό κόστος λειτουργίας  λόγω του διαλείποντος έργου.

Τα συστήματα SBR ελέγχονται από πλήρως παραμετροποιημένα PLC. Η εύκολη αλλαγή των παραμέτρων (χρόνων, ύψους υγρών κ.λπ.) , σε
συνδυασμό με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών λήψης δεδομένων και διαχείρισης των υγρών αποβλήτων (αισθητήρες, επιπλέουσες αντλίες κ.λ.π.),
καθιστά τα συστήματα ευέλικτα και ευπροσάρμοστα στις οποιεσδήποτε απαιτητές μεταβολές. Αισθητήρια εγκατεστημένα στους χώρους του βιολογικού
μπορούν να συμβάλλουν από την απλή ενημέρωση του αρμόδιου χειριστή (και κατά συνέπεια στην υποβοήθησή του για την  διενέργεια των σωστών
ρυθμίσεων) έως και στην πλήρη αυτοματοποίηση του βιολογικού. Η παρακολούθηση και οι ρυθμίσεις μπορούν να   πραγματοποιούνται εξ
αποστάσεως από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ορθή αρχική πρόβλεψη και η στενή συνεργασία του κατασκευαστή με τον χρήστη μπορούν να
εξασφαλίσουν την κατασκευή ενός συστήματος εύκολα επεκτάσιμου, ικανού για την κάλυψη των μεγίστων αλλά και  ελαχίστων αναγκών ανά περίοδο
εφαρμογής και πλήρως λειτουργικού σε όλα τα επίπεδα και φάσεις. Είναι ευνόητο ότι ο βαθμός αυτοματοποίησης ενός συστήματος έχει αντιστρόφως
ανάλογη σχέση με το κόστος παρακολούθησης και λειτουργίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για τον βαθμό αυτοματοποίησης, μεταξύ
άλλων, είναι το μέγεθος του βιολογικού, ο βαθμός αυτοματοποίησης, το   κόστος της αρχικής εγκατάστασης των αυτοματισμών, η δυνατότητα
απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού στον χώρο του βιολογικού και το κόστος του εξειδικευμένου προσωπικού.

Παράμετροι ορθού σχεδιασμού.
Ο σχεδιασμός του συστήματος επεξεργασίας πρέπει να υλοποιηθεί με τα ακριβέστερα δυνατά στοιχεία που αφορούν τόσο στην ποσότητα όσο και
στην ποιοτική σύνθεση των λυμάτων που οδηγούνται στον βιολογικό, (συγκέντρωση BOD, TSS, NH4-N κ.λπ.). Είναι απαραίτητο να  εφαρμόζονται
τέτοιοι συντελεστές ώστε να οδηγούμαστε σε ακριβή διαστασιολόγηση. Η εμπειρία δείχνει πως όσα προβλήματα επιφέρει η υποδιαστασιολόγηση ενός
συστήματος άλλα τόσα φέρνει η υπερδιαστασιολόγησή του.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.
.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α group -  2310.239.349                                                                                       ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  7   All rights reserved.